Open menu

Жасмина Мицова - Средова – Директор

Валентина Стоименова – Заместник-директор „Учебна дейност”

        Михаела Владимирова - Заместник - директор "Учебна дейност и приобщаващо образование"

Лилия Механджийска – Училищен психолог

        Ралица Велинова – Педагогически съветник / Медиатор

Камен Котев – Ръководител направление ИКТ

        Мая Ангелова - Експерт  програми и проекти

        Биляна Йорданова – Ръководител направление ИКТ

Силвия Кумитска – Главен счетоводител

Христина Божилова – Завеждащ административно-техническа служба

        Соня Таскова – Касиер - домакин