Open menu

Направена е актуализация на План за дейностите по БДП на ПМГ за учебната 2020/2021 година, съобразно План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката и заповед РД09-660/15.03.2021 г. на министър Вълчев.

Предлагаме Ви да се запознаете с актуализирания План.