Open menu

Документи на ПМГ

Програма Мобилност на учители и ученици по НП “Иновации в действие” в ПМГ “Проф. Емануил Иванов”
Заповед РД-00-337/25.03.2021 на кмет на община Кюстендил
Обявя за свободни места към 03.02.2021 г в ПМГ
График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ през учебната 2020/2021 г.
Декларация за информираност и съгласие за участие в олимпиади и състезания
Обява за свободните места в ПМГ към 23 ноември 2020
Списък на ръководителите на групи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 год.
Справка за заниманията по интереси за учебната 2020/2021 година, съгласно Наредбата за приобщаващото образование
Обява за свободните места в ПМГ към 17 септември 2020
Заявление от родител за Отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
Заявление от родител за Отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
Заявление от родител за освобождаване по здравословни причини от изучаване на учебния предмет ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ зa определен период за учебната 2020/2021 г.
Свободни места В ПМГ към 13.07.2020 г. - по класове:
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас (WORD формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас (WORD формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване - VII клас по чужд език (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване - VII клас по чужд език (WORD формат)
Списък на избраните учебници за VI клас
Списък на избраните учебници за V клас
Свободни места в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”
Молба-декларация за стипендия по т.2-т.3-т.42
Молба-декларация за стипендия по т.1
З А П О В Е Д № 496/28.01.2020 г.
 
 
Powered by Phoca Download