Документи на ПМГ

Декларация за информираност и съгласие за участие в олимпиади и състезания
Обява за свободните места в ПМГ към 23 ноември 2020
Списък на ръководителите на групи по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 год.
Справка за заниманията по интереси за учебната 2020/2021 година, съгласно Наредбата за приобщаващото образование
Обява за свободните места в ПМГ към 17 септември 2020
Заявление от родител за Отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
Заявление от родител за Отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
Заявление от родител за освобождаване по здравословни причини от изучаване на учебния предмет ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ зa определен период за учебната 2020/2021 г.
Свободни места В ПМГ към 13.07.2020 г. - по класове:
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас (WORD формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас (WORD формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване - VII клас по чужд език (PDF формат)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване - VII клас по чужд език (WORD формат)
Списък на избраните учебници за VI клас
Списък на избраните учебници за V клас
Свободни места в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”
Молба-декларация за стипендия по т.2-т.3-т.42
Молба-декларация за стипендия по т.1
З А П О В Е Д № 496/28.01.2020 г.
Обръщение на Директора на ПМГ - 17 декември 2019
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ПМГ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСПО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Уведомление от родител при отсъствие от настоящия адрес
 
 
Powered by Phoca Download