Документи на ПМГ

Заявление от родител за освобождаване по здравословни причини от изучаване на учебния предмет ФВС
Молба от родител за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
Молба от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
Молба-декларация за стипендия за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година (социални, за подпомагане на ученици с трайни увреждания, за подпомагане на ученици без родител(и))
Молба-декларация за стипендия за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 година (за отличен успех)
Слово на Елена Стоилова - Директор на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр. Кюстендил по случай откриването на учебната 2019/2020г.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Кюстендил обявява свободни места за учебната 2019/2020 година
Учебници за VIII клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за ІХ клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за Х клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за ХІ клас на учебната 2019/2020 г.
Учебници за ХІІ клас на учебната 2019/2020 г.
Съобщение по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ПМГ " Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил няма планирани дейности за месеци юли и август 2019 г.
Покана зa Oбщo съ6paнue УН на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил - 27.03.2019 г.
ПРОТОКОЛ от заседание на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ от 28.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ от 24.01.2019 г. на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ
П Р А В И Л Н И К за дейността на ПМГ, Учебна 2018/2019година

Този правилник влиза в сила от 15 септември 2018 год. след Решение на ПС (Протокол № 12 от 13.09.2018 год.).

Учебници - XIІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - XІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - X клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - ІX клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - VІІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Учебници - VІІІ клас за учебната 2018 / 2019 г.
Покана за общо събрание на УН на ПМГ Кюстендил - 26 юни 2018 г.
Обръщение за дарителство
 
 
Powered by Phoca Download