Open menu

Архив - прием в VIII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ” (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ” (НЕМСКИ ЕЗИК)
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година в профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година в професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година в профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”
З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие
Ръководство за Online кандидатстване след VII клас
ЗАПОВЕД № 630/17.06.2022 г. на Директора на ПМГ за работа на комисия за записване на приети ученици в VIII клас
Прием в осми клас за учебната 2022/2023 година
"ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" -2022
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ОСМИ клас за учебната 2022/2023 година
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
И Н Ф О Р М А Ц И Я за приемане на ученици -за учебната 2022-2023 година с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности
График за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности
ЗАПОВЕД № 610/25.06.2021 г. на Директора на ПМГ
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - „Компютърен график”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - Програмист”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ”
График за работа на училищна комисия за прием в VIII клас
Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители
Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие - родител за ученик
 
 
Powered by Phoca Download