Профил на купувача - начало

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към ПМГ"Проф.Ем. Иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане” .

Дата и час на публикуване: 23/08/2018 (дд/мм/гггг)

АОП номер: 02211-2018-0002 Статус: активна
 
Индивидуален номер на процедурата: Решение номер 2 от дата 23.08.2018 г. 
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: Стойност, без да се включва ДДС: 126272.13 BGN
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 1 30100000
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2018 17:00

В момента няма процедури в този статус!
В момента няма процедури в този статус!

Последно публикувани документи