Проекти

Шест училища от различни населени места получават финансиране за реализация на проекти за преодоляванеproekt uz образователните трудности, причинени от пандемията, от новата програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час”. Програмата се реализира за първа година (oт 1 януари 2022 година) с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” и цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските в знанията и уменията на учениците, натрупани по време на пандемията.

“Вярваме, че проектите финалисти имат потенциала да адресират належащи проблеми в образователната система. Желанието ни е финалните продукти от всеки проект да бъдат разпространени широко и да могат да са достъпни за прилагане и в други училища, които срещат сходни трудности”, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.
След реализиране на проектите ще бъдат създадени и споделени полезни ресурси за свободно ползване, които ще адресират трудности, свързани с дистанционното обучение. Всички ресурси ще бъдат споделени през комуникационните канали на “Заедно в час” и prepodavame.bg.
Ето и повече за проекта на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил:

Проект “#учимЗаедно” по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”, която цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България. Тя се реализира от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” за период от една година.
Проектът обхваща ученици от V до VII клас, включително и ученици в партньорското ни училище – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил. Той цели наваксването на знания по БЕЛ и математика, причинени от онлайн обучението и изграждане у учениците на нагласа за развитие. Партньори в изпълнение на дейностите са Център за творческо обучение, Училищна Телерик Академия и Институт за изследвания в образованието. Като резултат от проекта ще бъдат създадени наръчници за наваксването на пропуски по БЕЛ и математика, както и наръчник за изграждането на нагласа за развитие у учениците. Всички наръчници ще включват методическа част, планове на дейности и ресурси. Мултиплицирането на добрите практики и създадените ресурси ще се осъществи чрез сайт на проекта и работни срещи.

Основна част от дейностите по проекта са заниманията с ученици: "Дигитални науки и нагласа за развитие"– включени 155 ученика, занимания с ученици по "Математика" - 28 ученика и занимания с ученици по "БЕЛ" - 29 ученика. Проектът включва също така обучения на учители и на родители.

Целите ни са:
Усвояване на общозадължителния минимум от знания и умения. Попълване на пропуски в материала. Формиране на интерес и мотивация у учениците за придобиване на нови знания и умения. Усвояване методите за саморегулирано учене. Подготовка за национално външно оценяване по БЕЛ и математика. Разширяване на терминологическия речник. Усъвършенстване на уменията да прилагат теорията при решаване на задачи. Повишаване на мотивацията на учениците към учебния процес и осъзнаването на тяхната важна роля в обучението. Умения за практическо прилагане на теоретични знания. Умения за правилно разпределение на предоставеното време и за търсене на решения в проблемна ситуация. Формиране на социални умения, емоционални компетентности и нагласи като гаранция за успех не само в училище, но и на работното място и в живота.
Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение. Целим да образоваме учениците за това как работят технологиите и компютрите, защо програмирането е важно, какви други умения помагат за развитието на новите технологии. Развиваме логическото им мислене и умението да разбиват решението на един проблем на кратки и ясни стъпки, което ще им е полезно не само в програмирането, но и в живота като цяло. Целта ни е да повишим скоростта и интереса към ученето. Едно от ключовите умения за всеки ученик е да може да учи бързо, лесно и да се приспособява по-бързо към промените. Това може да се случи, ако надградим сегашните методи на преподаване, като по този начин повишим мотивацията и интереса да се учат нови неща.

n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-

 

Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ има оборудвани модерни външна и вътрешна подвижна площадки за БДП, които са финансирани по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул  5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Новоизградената външна площадка е съобразена със съвременните изисквания за плановете за преподаване на БДП. Площадките разполагат с интерактивно оборудване и дидактически средства – пътни знаци, стоп палки, сигнални жилетки, конуси, светофари, велосипед, табла за обучение по БДП, очила за симулация за употреба на алкохол и наркотични вещества и програмируем учебен робот. Вече се провеждат занятия с ученици по безопасност на движението по пътищата, посредством площадките. Учениците с интерес изучават и използват ползотворно оборудването в рамките на предвидените часове за обучение.

bdp
bdp
bdp

Intel® Skills for Innovation (Умения за иновации) – проект на INTEL, който се реализира през  учебната 2021/2022 година пилотно в 4 училища в България в сътрудничество с Център за творческо обучение. ПМГ гр. Кюстендил е едно от пилотните училища. Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици, като целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. Програмата Intel® Skills for Innovation се основава на модел за изграждане на необходимите умения за успех на учениците в ерата на технологиите и Четвъртата индустриална революция. Skills for Innovation насочва вземащите решения и преподавателите при внедряването на технологии и създаването на възможности за учене, които активно ангажират учениците по целия свят. Фокусът е върху трансформиране на начина, по който технологията се използва в образованието.

Read More

 proekt uchenicheski praktiki logoПрез учебната 2022/2023 година ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ участва в дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ на Министерството на образованието и науката, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

 Успешен проект по който ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ работи от учебна 2021/2022 година е „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

 Дейностите на проекта са насочени към:
• приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.