Проекти

 В Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил през учебната 2021/2022 година успешно бе реализиран проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Целта на проекта е подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по профилирана подготовка по природни науки. От тази учебна година форматът на държавните зрелостни изпити е променен и акцентът е в профилираната подготовка, което поражда необходимостта от научни знания и компетенции, формирани във втори гимназиален етап на обучението.
В рамките на проекта бяха закупени два интерактивни дисплея, които се използват в специализирани кабинети по биология и химия и два цифрови тринокулярни микроскопа за лабораторията по биология. Подобрени са възможностите за експериментална работа и в лабораторията по химия учениците имат възможност да използват новите рН-метър, магнитна бъркалка, апарат за електролиза, рефрактометър, електронна везна, дигитални термометри, спиртни лампи, стативи и бюрети за титруване. Кабинетите и лабораторията по физика са снабдени с разнообразни уреди, апарати и макети за физични измервания и визуализиране на астрономически явления.
Закупеното в рамките на проекта оборудване учителите и учениците могат да използват както в профилираната, така и в общообразователната подготовка по съответните предмети. Реализирането на проекта е предпоставка за по-високо качество на обучението по природни науки, насочено към овладяване на ключови компетентности от учениците, към прилагане на наученото в практиката чрез експериментални задачи по тези предмети. Подкрепя идеите и новаторските търсения на нашето училище и отговаря на желанието на професионалната общност за модернизация на обучителния процес.
Каним всички наши приятели и съмишленици да посетят корпус „Природни науки“ в ПМГ-Кюстендил и да се насладят на приятната атмосфера, създадена с огромно желание за мотивиране и проактивност в областта на природните науки!

o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-

bg rs logoПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участва активно в изпълнението на проект CB007.2.22.099 „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Сърбия. В рамките на проектните дейности досега беше извършено проучване сред учениците за техните навици относно начина им на живот, както и беше проведено изследване от експерти по кинезитерапия и рехабилитация за здравния статус на учениците по отношение изкривяване на гръбначен стълб и изменения на опорно-двигателния апарат. Като част от проектните дейности бяха оборудвани три кабинета, където учениците ще имат възможност да ползват различни по височина чинове, като и разнообразни техники на стоеж. В приложения материал са описани най-често допусканите грешки при стоеж в ежедневния живот, както и са дадени указания и препоръки за подобряване на навиците на учениците.

През учебната  2021/2022 година  ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участва в изпълнението дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ стартира изпълнението на проект по национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“.
Тази програма дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.
Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е избрано за едно от дведесетте училища в България, които ще организират форум на територията областта, където се намира училището-домакин, със съвместно определена тема между партниращите училища.
Партньори по програмата са Шесто ОУ „Св. Паисий Хлиендарски“, гр. Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец.
Дейностите по програмата ще включват обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.