На горе

Прием в VIII клас

ПМГ"Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил - център на образованието и духовността - мост между миналото и настоящето, символ на успеха и добрата реализация

Представяме Ви нашето училище - иновативно и неостаряващo.

ЗАПОВЕД № 630/17.06.2022 г. на Директора на ПМГ за работа на комисия за записване на приети ученици в VIII клас
Прием в осми клас за учебната 2022/2023 година
"ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" -2022
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ОСМИ клас за учебната 2022/2023 година
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
И Н Ф О Р М А Ц И Я за приемане на ученици -за учебната 2022-2023 година с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности
График за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности
ЗАПОВЕД № 610/25.06.2021 г. на Директора на ПМГ
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - „Компютърен график”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - Програмист”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година - профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ”
График за работа на училищна комисия за прием в VIII клас
Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители
Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие - родител за ученик
Ръководство за кандидатстване онлайн за гимназиите след 7 клас (2021)
Прием в ПМГ Кюстендил в 8 клас за 2021-2022 учебна година - презентация
Приложение 1: ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Заповед РД 06-168 от 27.04.2021 г. на РУО Кюстендил за утвърждаване на ДПП за 2021-2022
ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година
И Н Ф О Р М А Ц И Я за приемане на ученици - ХБ-2021
График за работата на комисията -2021

Анкета за ученици в 7. клас и родители

За учебната 2021/2022 година ПМГ “Проф. Емануил Иванов“ в град Кюстендил планира да обяви прием в ОСМИ клас по следните профили/професии с РАЗШИРЕНО изучаване на чужд език (английски или НЕМСКИ):
- профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ”
- профил „ПРИРОДНИ НАУКИ"
- професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”
- професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”

 
 
Powered by Phoca Download

Архив - прием в V и VIII клас