Open menu

 

Новини и съобщения от СМБ - Кюстендил

 

Предоставяме Ви информация за резултати от МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ХИТЪР ПЕТЪР"
КЮСТЕНДИЛ, 09 октомври 2021 г.

Уважаеми родители и ученици,
ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ е координатор на математическо състезание “МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ за 4 клас за учебната 2020/2021 година. Наше задължение е да публикуваме резултатите на електронната страница на училището.
Поздравления за всички ученици, които отделиха от времето си и положиха усилия да решат нелеките задачи!
Съгласно Регламента на състезанието:
„39. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.
43. В срок до три работни дни след публикуване на резултатите от състезанието, ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците да се запознае с оценената си работа, в институцията, определена за координатор на състезанието.
43.1. Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.
43.2. Не се позволява писмените работи да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат изнасяни извън опреденото за разглеждане на работите помещение.
43.3. По решение на началника на РУО или по решение на директора на институцията, определена за координатор: запознаването с оценената работа може да се осъществява задължително при стриктно спазване на правилата за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, включително носене на лична предпазни средства, а лица без предпазни средства да не се допускат в сградата/помещението за запознаване с работата.“

В тази връзка и поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки определям следния ред при желание ученик и родител да се запознаят със съответната писмена работа:
1. Родителят/настойникът попълва заявка на следния линк:

https://forms.gle/74DyGeUKwaSrzP2V9

2. При получено потвърждение ученикът, придружен от родител/настойник се запознава в присъствието на член на областната комисия с писмената работа на ученика при условията на цитираната по-горе т.43.
Бъдете здрави!
Елена Стоилова,
директор на ПМГ“Проф. Емануил Иванов

 

Предоставяме Ви резултати от ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА - 7. клас

Уважаеми родители и ученици,
ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ е координатор на Пролетното математическо състезание за 4 клас за учебната 2020/2021 година. Наше задължение е да публикуваме резултатите на електронната страница на училището.
Поздравления за всички ученици, които отделиха от времето си и положиха усилия да решат нелеките задачи. Съгласно Регламента на състезанието задачите са от разширена и допълнителна подготовка по математика. Ако ученикът не е посещавал такива часове, то обяснимо му е било трудно да реши съответните задачи.
Уважаеми родители, важно е да поощрите детето си без да се фиксирате върху неговия резултат, изразен в точки. Така ще му помогнете да се радва на постиженията си и на времето, отделено за решаване на задачите, а не да остава с мисълта, че математиката е непостижимо трудна.
„т. 20. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.т.21.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка, по ред, определен от директора на училището координатор, не по-късно от 3 дни от обявяването на резултатите. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят извън определеното за разглеждане на работите помещение.“ (из Регламент за организиране и провеждане на пролетно математическо състезание за учениците от 4 клас през учебната 2020/2021 година)
В тази връзка и поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки определям следния ред при желание ученик и родител да се запознаят със съответната писмена работа:
1. Родителят/настойникът попълва заявка на следния линк:
https://forms.gle/UMBdgtnuGs8oFNY1A

2. При получено потвърждение ученикът, придружен от родител/настойник се запознава в присъствието на член на областната комисия с писмената работа на ученика при условията на цитираната по-горе т.21.
Бъдете здрави!
Елена Стоилова,
директор на ПМГ“Проф. Емануил Иванов“