На горе

Графици на ПМГ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - май 2022
Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през ІI-ви срок, учебна 2021/2022година
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - II срок 2021/2022 година
ЗАПОВЕД № 318/17.02.2022 г. за утвърждаване графиците за класни и контролни работи за II срок на учебната 2021/2022 година
Г Р А Ф И К за провеждане на класни работи през І-ви срок, учебна 2021/2022година
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - I срок 2021/2022
Г Р А Ф И К за провеждане на КОНСУЛТАЦИИ за учебна 2021/2022 год.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от класните ръководители - учебна 2021/2022 год.
Г Р А Ф И К НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК, 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА учебна 2021/2022 година
Г Р А Ф И К за провеждането на модул „Спортни дейности“ учебна 2021/2022 година
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КАЛЕНДАР НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В РАМКИТЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Седмично разписание - учебната 2021/2022
Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
Г Р А Ф И К за провеждане на изпити за определяне на оценка за І-ви срок на учебната 2020/2021 год.
П Л А Н – Г Р А Ф И К за дейностите по приключване на учебната 2020/2021 ГОДИНА
Г Р А Ф И К за провеждане на изпити за ученици от XII клас на самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка – учебна 2020/2021 година
Г Р А Ф И К НА КЛАСНИ РАБОТИ - II срок 2020/2021
Г Р А Ф И К НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ - II срок 2020/2021
Допълнителен график за провеждане на изпит за определяне на оценка за първи срок на учебната 2020/2021 година
График за провеждане на изпити за определяне на оценка за I срок на учебната 2020/2021 година
Разписание на часовете в ОЕСР (обучение в електронна среда от разстояние)
Разписание на часовете
 
 
Powered by Phoca Download