Организация на образователния процес

Със заповед No РД 09- 4066/30.08.2022 г. на МОН е определен График на учебното време за 2022/2023 учебна година.

 

 

Уважаеми колеги,
На 26 август 2021 година на страницата на МОН са публикувани Насоките за организация на учебната 2021-22 година, продиктувани от извънредната епидемиологична обстановка.

Необходимо е да се запознаете подробно с тях, защото ни предстоят да вземем решения, свързани с тях.

В съответствие със заповед РД-01-220/08-04-2021на министъра на здравеопазването, за учениците от 7, 8 и 10 клас от понеделник (12 април 2021 година) учебният процес ще се провежда присъствено - първа смяна, от 8:00 часа.

 

Уважаеми родители, ученици и колеги,

На 4 февруари 2021 година започва втори срок на учебната 2020/2021 година.

Образователният процес на 4 февруари ще започне присъствено (за две седмици) за учениците от 7, 8 и 12 клас, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Началото на учебните занятия за ПЪРВА смяна е 8:00 часа, а за ВТОРА смяна (12 клас) е 12:10 часа. Класните ръководители ще напомнят на учениците какъв е графикът на учебните им часове за всеки ден, когато те се провеждат присъствено. Той е същият, какъвто беше преди преминаването към обучение от разстояние. Седмичното учебно разписание не се променя. То е валидно за цялата учебна година.

Във връзка със заповед №РД-01-51/26.01.2021 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-20/15.01.2021, изм. и доп. със заповед №РД-01-52/26.01.2021 , както и заповед № РД09-290/29.01.2021 г. образователния процес продължава от разстояние в електронна среда с изключение на присъствените учебни занятия, както следва:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 клас и 12 клас;

от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас;

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Предоставяме Ви училищни документи, регламентиращи организацията на учебния процес на учениците от ПМГ

 Образователният процес за учениците от прогимназиален и гимназиален етап на образование (V – XII клас) в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в сградата на училището временно да се преустанови и да продължи от разстояние в електронна среда по утвърденото учебно разписание и дневния график на учебните часове за ОРЕС (синхронно обучение от разстояние в електронна среда), при спазване на Правила за обучение от разстояние в електронна среда (Приложение № 29 на ПДУ на ПМГ, публикувани на сайта на училището), считано от 30 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.

 

От 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително образователният процес за учениците от V – XII клас в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в сградата на училището временно  се преустановява и продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото учебно разписание и дневния график на учебните часове за ОЕСР (обучение в електронна среда от разстояние).

Предлагаме да се запознаете със заповед № 158/11.11.2020 г. на Директора на ПМГ.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С решение №584/20.08.2020 г. на Министерския съвет на основание чл.38, ал.6 и чл.39, ал.5 от ЗПУО ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ в град Кюстендил е включена в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (аналогично решение №479/05.08.2019 г. на Министерския съвет за учебната 2019/2020 година). Проектът “Ние и гласът на времето” цели внедряване на иновативни елементи в организацията на училищната среда за постигане на единство между академичните постижения, социално-емоционалната зрялост на учениците и развитието на индивидуалните образователни потребности и интереси.

ПЛАНИРАМЕ да разширим нашата иновация, а именно: В одобрената за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ училищна иновация като неин елемент да се включи възможността присъственото обучение в училището за учениците от 5. до 12. клас в дневна и комбинирана форма да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

Предлагаме Ви да се запознаете с направеното предложение и в срока до 26 октомври 2020 година да получим декларацията от Вас.