Open menu

Правилник за дейността на ПМГ през учебната 2021/2022 год.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КАЛЕНДАР НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В РАМКИТЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. РЕД И НАЧИН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, ПРОЯВИ, ИЗЯВИ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕНИ, КУЛТУРНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО В И ИЗВЪН НАСЕЛЕНОТО МЯСТО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ ЗА ЕДИН УЧЕБЕН СРОК ИЛИ ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВЪТРЕШНАТА МОТИВАЦИЯ (ЧЛ. 45 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. СТАТУТ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КОНСТАНТИН ЖОСТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. ПРАВИЛА, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ УДОСТОЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ С НАГРАДИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. ГРУПИ НА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ ЧЛ. 105 ОТ ПДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19. АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20. РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21. ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE G SUITE В ПМГ – КЮСТЕНДИЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ В ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС
 
 
Powered by Phoca Download