СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Предстои процедура за приемане на документи за отпускане на стипендии ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, на основание ПМС №328/2017 г. и Правила на ПМГ – Приложение №14 към ПДУ

Предоставяме ВИ необходимите материали за подготовка на документите.

В процедурата участват само ученици, които са подали документите по образец в срок до 16.02.2021 год., 15:00 ч.